Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ UITVOERING VAN PROJECTEN
 

1.     Algemeen

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor project-, interim- en adviesopdrachten tussen Koenders & Partners en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2.     Grondslag offertes

Offertes van Koenders & Partners zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de Opdracht heeft verstrekt. Koenders & Partners zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3.     Ter beschikkingstelling van informatie, werkruimte en andere faciliteiten door de Opdrachtgever

Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Koenders & Partners nodig heeft.

 

De Opdrachtgever verschaft op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst een fax- of datanetaansluiting, alsmede alle andere faciliteiten, benodigd voor de functie-uitoefening van de projectmanager, interim-manager of adviseur.

 

4.     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door Koenders & Partners, anders dan de projectmanager, interim-manager of adviseur, geschiedt in onderling overleg.

 

5.     Personeel

Koenders & Partners kan in overleg met de Opdrachtgever de manager of adviseur vervangen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de Opdracht ongunstig beïnvloeden. Het vervangen van de manager of adviseur kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met Koenders & Partners plaatsvinden.

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan, alsmede gedurende een periode van een jaar, gerekend vanaf de beëindiging van de overeenkomst, zullen partijen geen personeel dat betrokken is geweest bij de uitgevoerde opdrachten van elkaar in dienst nemen, noch direct, noch indirect rechtstreeks zakelijke betrekkingen aangaan met elkaars personeel, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voort zal duren, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade. Onder personeel wordt in dezen ook verstaan medewerkers in loondienst bij derden die door Koenders & Partners zijn ingehuurd, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, alsmede degenen die zich als zelfstandig ondernemer hebben gevestigd en die door Koenders & Partners zijn ingehuurd, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden,

 

6.     Dagen, dagdelen, tarieven en kosten van de Opdracht

Een werkdag omvat acht werkuren, alsmede reisuren op die dag, welke worden besteed aan de uitvoering van de Opdracht en heeft betrekking op de daadwerkelijk gewerkte uren. Een dagdeel omvat vier werkuren, alsmede reisuren.

 

De projectmanager, interim-manager of adviseur is gerechtigd om in nader overleg met de Opdrachtgever te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.

 

Het tarief is afhankelijk van de aard en de omvang van de Opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten. Indien wordt overeengekomen dat er gedurende dagdelen wordt gewerkt, zullen de reiskosten per dagdeel in rekening worden gebracht. Gemaakte reis- en verblijfkosten worden altijd separaat gedeclareerd.

 

Voor zover andere opdrachtgebonden kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk worden berekend. In de tarieven zijn geen rentekosten opgenomen.

 

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Koenders & Partners noodzaakt tot tariefaanpassing of andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

 

7.     Betalingsvoorwaarden

Honorarium en kosten worden tweewekelijks bij declaratie in rekening gebracht gebaseerd op het werkelijke aantal gewerkte werkdagen, dagdelen of uren. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

 

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Koenders & Partners met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten.

 

Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 

Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

8.     Wijziging van de Opdracht; meer- en minderwerk

De Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden, te verminderen of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de onkostenvergoeding beïnvloedt, zal Koenders & Partners dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

 

Indien een tussentijdse wijziging in de Opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Koenders & Partners de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

 

9.     Duur en afsluiting van de Opdracht

In financiële zin is de Opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening dient de Opdrachtgever Koenders & Partners hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

10.   Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

 

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Koenders & Partners vanwege het ontstane en aannemelijk te maken (bezettings-) verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

 

Koenders & Partners mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Koenders & Partners behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 

Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigingen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

11.   Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die gebruikt zijn voor de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven het eigendom van Koenders & Partners. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Koenders & Partners.

De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

12.   Vertrouwelijkheid

Koenders & Partners is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Koenders & Partners zal in het kader van de Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Koenders & Partners aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Koenders & Partners, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

 

13.   Aansprakelijkheid

Koenders & Partners is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Koenders & Partners van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken Opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Koenders & Partners voor haar werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

14.   Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

15.   Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

                                                                                 

PRINTVERSIE Algemene Voorwaarden bij Uitvoering van Projecten van Koenders & Partners:

algemene_voorwaarden.pdf

Verkoopleiders Practicum

Het Verkoopleiders Practicum is een initiatief dat wij bij Koenders & Partners ontwikkelden omdat we zo vaak zien dat verkooporganisaties niet optimaal functioneren.

Inschrijven

Gratis ManagementTips

Gratis ManagementTips ontvangen? Vul je gegevens in en je ontvangt regelmatig een ManagementTip: die wordt je per e-mail toegestuurd.

Meer lezen

Wie is de Verkoopleider?

In het boek Wie is de Verkoopleider? is die verkoopleider niet de beste verkoper, hij is niet de best betaalde verkoper, de verkoper met de hoogte anciënniteit of de verkoper met de grootste klanten.

Lees verder
Bestel direct

Overzicht

Alle ManagementTips van 2009, 2010 en 2011 op een rij:

klik hier voor het overzicht ManagementTips 2009 

hier voor het overzicht ManagementTips 2010

en hier voor ManagementTips 2011

eBook Websites

Alles wat je weten moet over websites: een handleiding voor website-eigenaren.

Het eBook is gratis te downloaden door abonnees op onze eveneens gratis ManagementTips. Anderen betalen € 11,90.

Alsnog aanmelden voor de gratis ManagementTips? Klik op de link, vul je gegevens in en bevestig de e-mail die je ontvangt.

WerkZoektNemer

Een andere manier van werven

Door 'werven' als commercieel vraaagstuk te definieren en marketing- en verkooptechnieken toe te passen bereikte Koenders & Partners samen met een aantal van haar opdrachtgevers spectaculaire resultaten: de sollicitant als klant!

Ga naar de website www.werkzoektnemer.nl